Een fijne plek voor elk kind

De Molenketjes wil een fijne plek zijn voor alle kinderen met en voor wie we werken. Een plek waar kinderen graag komen, zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Een plek die prikkelt, waar kinderen de tijd vergeten en kunnen opgaan in hun spel en activiteiten. Pas als kinderen zich veilig en geborgen voelen, zijn ze klaar om te exploreren, te leren en te groeien. Zo leren ze zichzelf en de wereld rondom hen kennen.

We gaan uit van het feit dat elk kind uniek is, met eigen talenten en interesses, en met een unieke sociale en culturele context waarin het kind opgroeit. We respecteren de verschillen tussen kinderen. Ieder kind mag zijn wie hij is en ontwikkelen op zijn eigen manier en tempo. onze begeleiders proberen daarom elk kind zoveel mogelijk persoonlijke aandacht te geven en mee te gaan in de eigen leefwereld van elk kind.

We gaan ervan uit dat kinderen ontdekkers zijn. initiatief van de kinderen en het maken van eigen keuzes wordt aangemoedigd. We besteden zorg aan een uitgebreid en gevarieerd spel- en belevingsaanbod waar kinderen voor een deel zelf inhoud aan kunnen geven. Begeleiders proberen regelmatig materiaal en activiteiten aan te bieden waar kinderen creatief en actief mee aan de slag kunnen. De ervaring en de beleving van de kinderen vinden we belangrijker dan het resultaat dat het oplevert. Omdat de meeste kinderen het prettig vinden om buiten te zijn en ze buiten weer andere ervaringen kunnen opdoen zetten we bewust in op ‘buitenspel’. Elke locatie van de opvang beschikt over een buitenruimte waar zo veel mogelijk gebruik van gemaakt wordt. Uitstappen worden zowel in de buitenschoolse opvang als in de kinderdagverblijven regelmatig ingepland.

We gaan ervan uit dat kinderen graag samen zijn met anderen. Ze leren zichzelf kennen in de ontmoeting met andere kinderen en volwassenen. Kinderen hebben in de opvang hun eerste ruzietjes, maar smeden ook de eerste vriendschappen. Ze leren wat het is om ‘erbij te horen’. Begeleiders leren hen om respectvol om te gaan met elkaar. Ze bieden structuur door regels, grenzen en afspraken die samenleven mogelijk maken.