Pedagogische visie

De pedagogische visie van De Molenketjes is een leidraad in de dagelijkse werking voor alle medewerkers. Ze is gebaseerd op de algemene missie en visie van de organisatie en pedagogische-raamwerk van Kind en Gezin. 

Voor elke deelwerking wordt de pedagogische visie vertaald in pedagogische werkplannen voor de dagelijkse praktijk. door op onze website regelmatig een pedagogisch thema in de kijker te zetten willen we medewerkers, ouders, en andere geïnteresseerden een inkijk geven in onze werking.

Een fijne plek voor elk kind

De Molenketjes wil een fijne plek zijn voor alle kinderen met en voor wie we werken. Een plek waar kinderen graag komen, zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Een plek die prikkelt, waar kinderen de tijd vergeten en kunnen opgaan in hun spel en activiteiten. Pas als kinderen zich veilig en geborgen voelen, zijn ze klaar om te exploreren, te leren en te groeien. Zo leren ze zichzelf en de wereld rondom hen kennen.

We gaan uit van het feit dat elk kind uniek is, met eigen talenten en interesses, en met een unieke sociale en culturele context waarin het kind opgroeit. We respecteren de verschillen tussen kinderen. Ieder kind mag zijn wie hij is en ontwikkelen op zijn eigen manier en tempo. onze begeleiders proberen daarom elk kind zoveel mogelijk persoonlijke aandacht te geven en mee te gaan in de eigen leefwereld van elk kind. 

We gaan ervan uit dat kinderen ontdekkers zijn. initiatief van de kinderen en het maken van eigen keuzes wordt aangemoedigd. We besteden zorg aan een uitgebreid en gevarieerd spel- en belevingsaanbod waar kinderen voor een deel zelf inhoud aan kunnen geven. Begeleiders proberen regelmatig materiaal en activiteiten aan te bieden waar kinderen creatief en actief mee aan de slag kunnen. De ervaring en de beleving van de kinderen vinden we belangrijker dan het resultaat dat het oplevert. Omdat de meeste kinderen het prettig vinden om buiten te zijn en ze buiten weer andere ervaringen kunnen opdoen zetten we bewust in op 'buitenspel'. Elke locatie van de opvang beschikt over een buitenruimte waar zo veel mogelijk gebruik van gemaakt wordt. Uitstappen worden zowel in de buitenschoolse opvang als in de kinderdagverblijven regelmatig ingepland. 

We gaan ervan uit dat kinderen graag samen zijn met anderen. Ze leren zichzelf kennen in de ontmoeting met andere kinderen en volwassenen. Kinderen hebben in de opvang hun eerste ruzietjes, maar smeden ook de eerste vriendschappen. Ze leren wat het is om 'erbij te horen'. Begeleiders leren hen om respectvol om te gaan met elkaar.  Ze bieden structuur door regels, grenzen en afspraken die samenleven mogelijk maken. 

Ouders zijn altijd welkom

Niet alleen kinderen, maar ook ouders willen we met open armen verwelkomen bij De Molenketjes. Ouders worden gewaardeerd als eerste opvoeder van hun kind. In dialoog proberen we steeds oog te hebben voor hun opvoedingsidealen en maatschappelijke en culturele waarden. We vinden het van groot belang dat ouders de zorg voor hun kind in alle vertrouwen aan onze medewerkers kunnen overlaten. Ouders ervaren zo dat groepsopvang een aanvulling is op de opvoeding thuis met andere ervaringen en uitdagingen voor hun kind. 

Door goede contacten en communicatie met de ouders, willen we dat ouders voelen dat ze er niet alleen voorstaan. ouders en begeleiders zijn partners in de opvoeding en leren elkaar daartoe kennen en waarderen. De kinderopvang is zo niet alleen de plaats waar hun kind overdag opgevangen wordt, maar ook een plek waar ouders in contact komen met medewerkers die hun kind goed kennen en/of met wie ze zorgen en vragen kunnen delen. De mening van ouders over het reilen en zeilen in de opvang nemen we ter harte. 

Er wordt in elke deelwerking actief gezocht naar mogelijkheden om ouders deel te laten hebben aan de werking in de opvang. We zetten aangepast aan elke deelwerking met plezier onze deur open voor ouders. De opvang wordt zo ook een plek waar ouders andere ouders kunnen ontmoeten.

De buurt is nooit ver weg

Onze Molenketjes-opvang zijn geen eilandjes op zich. We gaan regelmatig op stap in de buurt van het kinderdagverblijf of de opvanglocatie en maken zo deel uit van het lokale leven. Kinderen leren zo het Molenbeek waarin ze opgroeien kennen. 

Anderzijds maken we ons op die manier ook graag zichtbaar voor ouders en gezinnen in de buurt. Door samenwerkingen met buurtorganisaties kunnen we ons aanbod rijker maken en meer afstemmen op behoeften van de bewoners in de buurt. 

Competente medewerkers

Geen kwalitatieve opvang zonder goed opgeleid, ervaren en tevreden personeel. We willen onze kinderbegeleiders ondersteunen in hun dagelijkse praktijk om kwalitatieve opvang te realiseren. Via regelmatig teamoverleg, reflectie-momenten, interne en externe studiedagen, coaching van en functioneringsgesprekken met medewerkers creëren we tijd en ruimte om medewerkers te ondersteunen in hun persoonlijke groei.